مصاحبه خانم فریده اتباعی

با سلام و احترام

1-از چه روشی برای فروش استفاده کردید؟

احتراما اولین اقدام‌در پروسه فروش بیمه اعتماد سازی و روان شناسی است که اینجانب بصورت کلی برای تمام مشاغلی که مذاکره نموده ام نامه رسمی زده ام بطور مثال برای آرایشگران نامه مخصوص آرایشگران وبرای مهندسان نامه‌ ویژه مهندسان فرستاده اعتمادسازی کرده,قرار ست نموده وفروش را به ختم رسانیده ام

2-از چه بازار هدفی استفاده کردید؟

احتراما از بازار هدف خاص چون آرایشگری،مهندسی با ارسال نامه کتبی و رسمی به افراد ذیل اقدام به فروش نموده ام ضمن اینکه از بازار گرمی که امین و‌مورد اعتماد شان بوده ام ‌نیز استفاده نموده ام

3- پیشنهاد شما برای سایر نمایندگان فروش چیست؟

بدیهی است بهتر ازصبوری در کار،برنامه ریزی مدون روزانه،هفتگی،ماهانه،سالانه پیشنهادی ندارم ومتعقدم برنامه ریزی و دیسیبلین کاری رمز موفقیت است

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

باتوجه به تحقیقات خودم،نظم وانضباط کاری این شرکت،و آموزش منظم مفاهیم بیمه ای در راستای ترویج و اشاعه ی فرهنگ بیمه ای باعث ورودم به این شرکت شد

هم اکنون مایه ی افتخار اینجانب است همکاری با گروه آتیه سازان

باشد که همگان بتوانیم تاثیری ژرف در صنعت بیمه برتمامی اقشار جامعه داشته باشیم