مصاحبه آقای صدرالدین امانی

1- بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کرده اید؟

معمولا از روش های که در آموزش های سازمانی شرکت اتیه سازان برای تمام کارشناس هست استفاده کردم به صورت مستمر روش 3 مشاوره در روز 15 مشاوره در هفته و 60مشاوره در ماه رعایت کردم

2- از چه بازار هدفی استفاده کرده اید؟

بیشتر بازار هدف من رو لیست ارجائی بازار اولیه تشکیل می دهد که تا به امروز مطمئن هستم در بازار سازی هم می شود از این روش استفاده نمود.

3- پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

به دیگر همکاران پیشنهاد می دهم آموزه های سازمانی و گفته های مدیران سازمان را جدی گرفته و جامع عمل بپوشانند چرا که کلید موفقیت در همین پشتکار است از طرفی استفاده از دفتر برنامه ریزی و هدف گذاری معجزه کار ماست.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

چون اتیه سازان مثل یک خانواده همیشه و همه جا کنار همکاران است واین حس یکپارچه بودن و رشد پذیری زیبا ترین مسئله زندگیست.