مصاحبه خانم سارا میرزا هاشمی

1- بیشتر از چه روشی برای فروش خود استفاده کرده اید؟

اعتبار سازی و کنجکاو سازی

2- از چه بازار هدفی استفاده کرده اید؟

از بازار سرد و لیست ارجاعی استفاده کردم

3- پیشنهاد شما برای دیگر نمایندگان چیست؟

ابتدا بازار سرد خود را به بازار گرم تبدیل کنند و اعتبار سازی کنند و نقطه ی داغ مشتری را شناسایی کنند و در نهایت متناسب با نیاز مشتری بسته پیشنهادی را بیان کنند.

4- چرا آتیه سازان بیمه سامان؟

تنها سازمانی ست که همدلی بین تمام اعضای سازمان وجود دارد و با عشق و انرژی میتوان کار کرد و درآمد داشت و چیزی که خیلی مهمه تیم ِ حمایتی و بروز بودن آموزشها در تمام لحظه هاست.. آتیه سازان بیمه سامان سازمان پر قدرتی ست که حرفه ای به سمت جلو حرکت میکند و بقیه سازمانها مجذوب پیشرفت ،اتحاد و همبستگی تمامی افراد این سازمان هستند..

از همه ی عزیزانی که باعث تاسیس و راه اندازی این سازمان ِ مثال زدنی شدند که از کوچکترین تا بزرگترین عضو سرشار از حس ِ خوب بودن و مفید بودن باشند سپاسگزارم

بمونین برامون همتون