لیست برندگان قرعه کشی های بزرگ تولد بیمه سامان

قرعه کشینام و نام خانوادگیردیف
100 میلیون تومان وجه نقداسمعیل ثابت فرد 4123261
50 میلیون تومان وجه نقدمحسن فیضی 592792
2 میلیون تومان وجه نقدمینا آدر 547883
2 میلیون تومان وجه نقدلیلا نظیری 5147044
2 میلیون تومان وجه نقدرسول مریدزاده 4117385
2 میلیون تومان وجه نقدریحانه شفیعی 5143926
2 میلیون تومان وجه نقدآرزو تقی زاده مسن 588047
2 میلیون تومان وجه نقدجواد نجفی تیلی 733408
2 میلیون تومان وجه نقدوحید داوری شمس آبادی 416129
2 میلیون تومان وجه نقدمصطفی ییلاقی اشرفی 5668910
2 میلیون تومان وجه نقدمحسن مرادیان 51245611
2 میلیون تومان وجه نقدمحمدامین رضایی 5076312
2 میلیون تومان وجه نقدمعصومه طغرایی 51420313
2 میلیون تومان وجه نقدپری ناصر ترابی 41258414
2 میلیون تومان وجه نقدکامبیز نخعی 41043615
2 میلیون تومان وجه نقدحجت مرادقلی 51387216
2 میلیون تومان وجه نقدشهناز رودباری 4606817
2 میلیون تومان وجه نقدعلی اکبر گرمابی 51440518
2 میلیون تومان وجه نقدحوا عباسی 8561007419
2 میلیون تومان وجه نقدعلی سابقی 51457920
2 میلیون تومان وجه نقدمنصور اسماعیلی 5252221
2 میلیون تومان وجه نقدزهرا فاطری 5513422
2 میلیون تومان وجه نقدسیده رقیه موسوی لیلان 5900723
2 میلیون تومان وجه نقدمحمود توسلی 7856424
2 میلیون تومان وجه نقدرامین حقیقت 41063725
2 میلیون تومان وجه نقداکبر میکائیلی بیرامی 51368426
2 میلیون تومان وجه نقداسداله پناهی 5081227
2 میلیون تومان وجه نقداسماء بهمنی 8561005628
2 میلیون تومان وجه نقدحسین یاوری 51245929
2 میلیون تومان وجه نقدالهه رحمانی رفیع 51420730
2 میلیون تومان وجه نقدمحمد احمدی 51366431
2 میلیون تومان وجه نقدبهراد نیک خو 51472332
2 میلیون تومان وجه نقدلیلا رعیت علی آبادی 51488533
2 میلیون تومان وجه نقدمهناز رعیت علی آبادی 51319334
2 میلیون تومان وجه نقدمصطفی ییلاقی اشرفی 5668935
2 میلیون تومان وجه نقدمظفر کرد دلسمی 51376836
2 میلیون تومان وجه نقدطاهره خوانسالار 41060737
2 میلیون تومان وجه نقدحسین یعقوبی زاده 8325838
2 میلیون تومان وجه نقدسید سجاد حسینی 41165239
2 میلیون تومان وجه نقدمحمد فتحی 5073040
2 میلیون تومان وجه نقدمصطفی ییلاقی اشرفی 5668941
2 میلیون تومان وجه نقدجمیله درستکار 4644242
2 میلیون تومان وجه نقدالهام اردکانی 41248443
2 میلیون تومان وجه نقدجبرائیل منصورقربانی 51432444
2 میلیون تومان وجه نقدسیده سمیه موسوی 41242945
2 میلیون تومان وجه نقدرقیه فرزام پور 51464646
2 میلیون تومان وجه نقدمحسن اله بخشی فارسانی 5276047
2 میلیون تومان وجه نقدسیما اسدی راشد 51355648
2 میلیون تومان وجه نقدرحمان عربی 41234949
2 میلیون تومان وجه نقدسعید زارع زاده 4376350
2 میلیون تومان وجه نقدسعید شفیع حسینی 5635551
2 میلیون تومان وجه نقدپروانه شهریاری 5948352